Smart farm เกษตรไอที ฟาร์มอัจฉริยะ

Smart farm เกษตรไอที ฟาร์มอัจฉริยะ

ถ้าจะให้พูดถึงการเกษตรในยุคปัจจุบันหรือเกษตรไทยแลนด์ยุค 4.0 หลายๆ คนคงเคยได้ยินและได้เห็นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้าน AI ที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็น โดรน หุ่นยนต์ และเครื่องจักรที่มีความแม่นยำในการทำงานสูง เพื่อความรวดเร็วและคงประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกรเองจากผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำการเกษตรอีกด้วย

เกษตรอัจฉริยะ หรือที่เราๆ คุ้นหูกันในชื่อ “Smart farm” นั้น คือการทำเกษตรสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเข้ามาช่วยในการทำการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันหรือเกษตรไทยแลนด์ 4.0 ก็ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้เข้าไปช่วยในการทำการเกษตรในหลายๆ ภาคส่วนทั้งด้านการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชสวนและพืชไร่ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ การประมง หรือแม้กระทั่งการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

โดยแพลตฟอร์มของเกษตรอัจฉริยะนั้น จะเป็นการคิดค้นเครื่องมือ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบการจัดการต่างๆ เพื่อนำมาใช้งานเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงและมีปริมาณตามเป้าหมายที่กำหนด โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะเข้ามาจัดการและควบคุมขั้นตอนการทำงานต่างๆ ทั้งเรื่องของการคัดเลือกประเภทของพืช เมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การจัดการน้ำ กำจัดโรคและแมลง การให้ปุ๋ย ตลอดการตรวจสอบวัดผล เก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

ซึ่งการนำแพลตฟอร์ม นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้นั้น ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณและลดต้นทุนในการจ้างคนงาน โดย Quickwin Intelligent Co.,Ltd ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สามารถใช้งานได้ในหลากหลายฟังก์ชั่นในการทำกิจกรรมต่างๆ ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการใช้โครนบินตรวจจับความชื้นของดินและอากาศผ่านระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น เพื่อจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์คุณภาพของดินว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชหรือไม่ นอกจากนั้นยังพัฒนาให้โดรนมีความสามารถในการบินตรวจสอบพื้นที่หรือทำงานแทนแรงงานคนในการฉีดพ้นยาป้องกันโรคและปุ๋ยต่างๆ ให้กับพืชได้อีกด้วย

นอกจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ Quickwin Intelligent Co.,Ltd ใช้ควบคุมโดรนผ่านระบบ software ที่พัฒนาขึ้นแล้ว ยังมีบริการและนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ Quickwin Intelligent Co.,Ltd มีไว้คอยให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัพเดทข้อมูลการทำงาน ผลการวิเคราะห์ ผลผลิตผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

หรือหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับ Smart farm สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อเติมได้ที่ Quickwin Intelligent Co.,Ltd โดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน รวมถึงคิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ