โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

Computer Network โครงข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสารและใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ชุดข้อมูลและแฟ้มเอกสารงานต่างๆ

ซึ่ง Computer Network สามารถสร้างขึ้นได้ตั้งแต่การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อสามารถรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ให้แก่กันได้ เพื่อความสะดวกและรวมเร็วในการใช้งานผ่านระบบโครงข่ายตามรูปแบบขนาดที่ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ Local Area Network , Metropolitan Area Network และ WAN

  1. Local Area Network หรือ LAN (ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น) เป็นระบบ Computer Network ขนาดเล็กเป็นโครงข่ายคอมพิวเตอร์ที่รัศมีระยะห่างไม่เกิน 10 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ในองค์กรขนาดเล็ก หรือ SME ในพื้นที่อาคารเดียวกัน
  2. Metropolitan Area Network หรือ MAN (ระบบเครือข่ายระดับเมือง) เป็นระบบ Computer Network ที่มีการเชื่อมต่อของระบบ LAN หลายๆ โครงข่ายไว้ด้วยกัน หรือผ่านระบบโครงข่ายขององค์การโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นภายในจังหวัด เนื่องจากเป็นระบบที่มีรัศมีการเชื่อมต่อกว้างกว่าระบบ Local Area Network
  3. Wide Area Network หรือ WAN (ระบบเครือข่ายระดับประเทศ) เป็นระบบ Computer Network ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อสื่อสารกันทั่วโลก เป็นโครงข่ายที่นิยมใช้กันในองค์กรหรือหน่วยงานขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระดับประเทศ หรือระดับทวีป อย่างเช่น โครงข่ายอินเตอร์เน็ต

นอกจาก Computer Network จะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วแล้ว ยังทำให้สามารถประหยัดค่าใช่จ่ายในด้าน  Hardware และ Software ได้อีกด้วย เนื่องจากทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ผ่าน  Hardware และ Software ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันไว้

และองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ Computer Network มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น

  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพตรงตามลักษณะการใช้งาน
  2. Network Interface Card
  3. อุปกรณ์เชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูล เช่น ฮับ, บริดจ์, เราท์เตอร์, สวิตซ์, เกตเวย์, สายใยแก้วนำแสง เป็นต้น
  4. Protocol หรือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อสารผ่าน Computer Network ไม่ว่าจะเป็น Ethernet, Internet protocol suite, Synchronous optical networking (SONET), Synchronous Digital Hierarchy (SDH) และ Asynchronous Transfer Mode
  5. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS ที่ทำหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ของ Software ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่ทำการเชื่อมต่อในระบบ Computer Network
  6. อื่นๆ

Quickwin Intelligent Co.,Ltd ผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาสร้างสรรค์ระบบและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านของชีวิตและการทำงาน เน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด