พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์

“พลังงานแสงอาทิตย์” เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่สะอาด บริสุทธิ์ และไม่มีมลพิษ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะจัดเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมด ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เองตามธรรมชาติ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้สามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในด้านต่างๆ โดยจำแนกออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า, การใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตความร้อน และการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบทำความเย็น

จากการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 3 รูปแบบ เราคงเคยเห็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ากันมากที่สุด โดยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ เชลล์แสงอาทิตย์และระบบรวมแสงอาทิตย์ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในแต่ละแบบมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป เช่น

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ โดยแต่ละแบบจะแบ่งตามลักษณะการใช้งานและวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

  1. เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ หรือ PV Stand Alone System

เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง หรือ ครัวเรือนที่ต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า โดยมีการทำงาน 4 ขั้นตอน คือ แผงเซลล์แสงอาทิตย์รับพลังงานส่งไปยังเครื่องควบคุมการชาร์ตประจุและบรรจุพลังงานที่ได้ลงในแบตเตอร์รี่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หลังจากนั้นอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นระบบไฟฟ้ากระแลสลับเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า

  1. เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อระบบจำหน่าย หรือ PV Grid Connected System

เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับเขตเมือง ซึ่งมีความแต่ต่างจากแบบอิสระตรงที่เมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าได้โดยตรง

  1. เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน หรือ PV Hybrid System

เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบให้สามารถผลิตไฟฟ้าทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์อาทิตย์กับระบบพลังงานลม หรือระบบเซลล์อาทิตย์กับระบบพลังงานน้ำ เป็นต้น

และเทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าอีกแบบ คือ ระบบรวมแสงอาทิตย์ หรือ Concentrating Solar Power แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

  1. แบบ Parabolic Troughs
  2. แบบ Central Receivers
  3. แบบ Parabolic Dishes

ซึ่งเทคโนโลยีทั้ง 3 รูปแบบนั้น จะเป็นการทำการรวมแสงจากแสงอาทิตย์ไว้ที่วัตถุรับแสงอย่างเช่น กระจก หรือ วัสดุสะท้อนแสง โดยทำการหมุนรับแสงจากดวงอาทิตย์ เพื่อให้วัตถุสะท้อนแสงไปยังตัวรับแสงที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงแสงเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิสูง

Quickwin Intelligent Co.,Ltd ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการการใช้งาน ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดูแลและคอยให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน